Školy
Študenti
Učitelia

EduCoach prináša koučovací prístup učiteľom vďaka podpore Mestskej časti Bratislava – Ružinov.

09. 07. 2022
Zdiaľaj

„Tento projekt bol finančne podporený z dotačného programu 2022 mestskou časťou Bratislava-Ružinov

Za dotačnej podpory Mestskej časti Bratislava - Ružinov, EduCoach prináša ružinovským učiteľom materských a základných škôl sériu ucelených workshopov, ktorým cieľom je zmena pohľadu a postoja pedagóga na výzvy konfliktných a stresových situácii. Zároveň je pedagóg podporený individuálnym koučovacím rozhovorom a skupinovými stretnutiami vytvorenými na spoločné zdieľanie a prax.

„BUĎ SÁM SEBE KOUČOM

Zmeň perspektívu na to, čo robíš každý deň

Náš hlavný cieľ v rámci témy vzdelávanie v psychologických technikách, metódach, výchovných technikách, v rozvoji emocionálnych a sociálnych zručností je Zmena pohľadu a postoja pedagóga na výzvy konfliktných a stresových situácii.

Zmenou uhľa pohľadu a postoja pedagóga na výzvy dnešnej rýchlo meniacej sa doby projekt EduCoach pomáha naplniť jeden zo základných princípov fungovania spoločnosti, a to pedagóg dokáže dávať žiakovi/dieťaťu kvalitu len do takej miery, akú sám zažíva vo vnútri školy, vo vlastnom životnom nastavení a v kvalite vzťahov ktoré zaživa.

Aktivity projektu:

I. Nenásilná komunikácia

Nenásilná komunikácia (NVC Nonviolent communication) – koncepcia Marshalla B. Rosenberga. Pomáha účinne predchádzať konfliktom a nedorozumeniam. Rešpektujúca komunikácia je dôležitá pri vzťahoch v partnerstve, v škole, v práci, ale hlavný dôraz kladie na pochopenie seba. Je potrebné najskôr pochopiť prečo konáme v konflikte spôsobom, ktorý zraňuje nás a potom aj iných. NVC oslobodzuje komunikáciu od negatívnych skúseností a pomáha prekonávať zaužívané vzorce správania.

Dvojdňový workshop je vedený v spolupráci s lektorkou, koučkou a mediátorkou

Eva Račková, PhD., ACC , ktorá má dlhoročné skúsenosti s prácou v neziskovom sektore, školstve a v zdravotníctve.  Podporuje zavádzanie inovatívneho a rešpektujúceho prístupu na školy a pracoviská s využívaním koučovacích, facilitačných a mediačných zručností.  Aktívne spolupracuje pri zavádzaní koučovacieho prístupu na univerzity a vysoké školy.  Ako nezávislý tréner slovenskej siete NNK Nenásilná komunikácia Slovensko vedie tréningy rešpektujúcej komunikácie podľa M. Rossenberga a jeho konceptu Nenásilnej komunikácie.

II. Učiteľ ako sprievodca detí

Zmena uhľa pohľadu na dieťa/žiaka. Kto je dieťa, ktoré učím a ako ho viem efektívne sprevádzať vo vyučovacom procese.

Workshop je vedený v spolupráci s lektorkou, koučkou a mentorkou rodičov Mgr. Svatava Havadejová Mgr. Svatava Havadejová ,  ktorá sa aktívne venuje sprevádzaniu rodičov pri výchove a komunikácii s deťmi, zavádzaniu koučovacej kultúry na pôdu slovenských škôl, ako lektor pôsobí v  oz Rodič ľavou zadnou   a je členom predsedníctva Slovenskej asociácie koučov. SAKO.

III. Základy koučovacieho prístupu na školách

Koučovací prístup ako forma komunikácie so žiakom a medzi učiteľmi v zborovni. Ako vie učiteľovi aktívne počúvanie a pýtanie sa inak pomôcť pri zvýšení motivácie žiaka a preberania vlastnej zodpovednosti. Zavádzanie koučovacieho prístupu ako inovatívneho prvku vo vzdelávaní na pôdu školy.

Workshop je vedený v spolupráci s koučkou a spolu-zakladateľkou oz EduCoach Miroslava Tomašovičová, ktorá sa aktívne venuje koučovaciemu prístupu vo vzdelávaní, kariérovému poradenstvu a koučingu orientovaného na prácu s tínedžermi a mladými dospelými.

Workshop je zhrnutím základných koučovacích princípov pre prácu so študentmi.  Vybrané poznatky prinášame z uceleného kurzu Učiteľ ako kouč  z dielne koučov oz EduCoach.

Koučovacím prístupom pre rozvoj pedagógov

Projekt obohatí kompetenčný profil pedagóga jeho emocionálnych a sociálnych zručností, ktoré dopomôžu k lepšiemu zvládaniu stresu, predchádzaniu vyhorenia a zvýši rezilienciu pedagóga, a tak prispeje ku zlepšeniu psychického stavu a zároveň prinesie zlepšenie vzdelávacieho procesu.

Čo si pedagóg odnesie

Pedagóg si uvedomí samého seba vzhľadom na svoje možnosti a hranice (nastaví si rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, čo mu prinesie väčšiu pohodu a vyrovnanosť).

Zlepší sa v komunikácií (minimalizujú sa konfliktné situácie s rodičmi, vedením školy, kolegami a žiakmi).

Stane sa asertívnejším a tým bude odolnejší k zvládaniu stresových situácií (tlak od rodičov, neustále meniace sa školské nariadenia, dištančné vzdelávanie).

Zmena pohľadu a prevzatie zodpovednosti za svoje konanie mu umožní stať sa emocionálne odolnejší a tým byť lepším vzorom pre svojich študentov a okolie.

Naša misia

EduCoach tvorí komunita certifikovaných koučov s vášňou pre prácu s mládežou a pedagógmi, lebo vieme, že koučing funguje nie len v biznise ale aj v školstve!

Našim dlhodobým cieľom je zavádzanie koučovacieho prístupu ako inovatívneho prvku vzdelávania a jedinečného nástroja na rozvoj a posilnenie osobnosti na pôdu slovenských škôl.