Školy
Študenti
Učitelia

Ochrana osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov na portáli EduCoach.sk 

Bezpečnosť spracúvania a ochrana osobných údajov všetkých osôb, ktoré nám ich zverili je pre nás extrémne dôležitá.

Prevádzkovateľom portálu EduCoach.sk je o. z. EduCoach (ďalej len „Prevádzkovateľ“).  Tvoje osobné údaje zadané do informačného systému spracováva výhradne Prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ:

Občianske združenie EduCoach, so sídlom na Orgovánová 6141/1, 90027 Bernolákovo, Slovenská republika, IČO: 52970515, zapísanou v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-58729;

o.z. EduCoach nesie zodpovednosť za riadne a zákonné spracúvanie a plnenie povinností spojených s ochranou osobných údajov. Voči o.z. EduCoach si môžeš uplatňovať svoje práva, ktoré sú popísané nižšie.

Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: contact@educoach.sk

Na aké účely spracúvame Tvoje osobné údaje k súhlasom, ktoré si poskytol?

o.z. EduCoach môže spracúvať  Tvoje osobné údaje na nasledovné účely:

- Poskytovanie služieb prostredníctvom portálu EduCoach.sk;

- Marketing

- EduCoach Kouč – Sprostredkovanie kontaktu a osobných údajov Tvojmu potenciálnemu Edu-koučovi z o.z. EduCoach 

Rozsah kategórií spracúvaných osobných údajov je pre daný účel uvedený nižšie:

Poskytovanie služieb prostredníctvom portálu EduCoach.sk - Údaje, ktoré vyplníš v profile používateľa e-learningovej platformy „UPGRADNI SA!“ - Služba Študent ako kouč:  meno a priezvisko, email, vek, miesto bydliska (mesto), tvoja škola

Marketing- kontaktné údaje, tvoja škola, spätná väzba, fotografia

EduCoach Kouč – Sprostredkovanie kontaktu a osobných údajov Tvojmu potencionálnemu edukoučovi- Meno, priezvisko, kontaktný email, škola, miesto bydliska (mesto)

V rámci spracovania údajov na účel marketingu sa vykonáva aj profilovanie prostredníctvom dátovej analýzy poskytnutých údajov.

Odkiaľ získavame Tvoje osobné údaje?

Tvoje údaje získame takmer vo väčšine prípadov priamo od Teba. Chceme prispieť k rozvoju mladých ľudí a profesionálov s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, nastavenie sociálnych a osobných hodnôt, životnú rovnováhu, líderstvo a občiansku angažovanosť. Bez ohľadu na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú. Preto ti ponúkame množstvo programov a podujatí, kde sa môžete ďalej rozvíjať osobne aj kariérne

Spracúvame len údaje, ktoré nám poskytneš prostredníctvom portálu EduCoach.sk ako registrovaný alebo neregistrovaný používateľ využívajúci verejne prístupné služby.

Na základe akých právnych základov spracúvame Tvoje osobné údaje?

Tvoje údaje spracúvame na základe právneho základu podľa definícií vyplývajúcich z Nariadenia GDPR a to:- výslovného súhlasu, ktorý si nám poskytol  na účel marketingu alebo sprostredkovania koučovacích služieb;- zmluvy, t. j. registráciou na portáli EduCoach.sk  „UPGRADNI SA!“

Aká je doba spracúvania Tvojich osobných údajov?

Dobu spracúvania určujeme tak, aby sme Tvoje osobné údaje spracúvali v nevyhnutne potrebnom čase, počas ktorého nám trvá právny základ ich spracúvania (právna možnosť ich spracúvania).

Osobné údaje na základe poskytnutých súhlasov  spracúvame po dobu jedného (EduCoach Kouč a EduCoach e-learningová platforma „UPGRADNI SA!“) alebo piatich rokov (Marketing EduCoachu) od udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu.

Osobné údaje na základe Tvojej registrácie a činnosti na portáli EduCoach.sk spracúvame do piatich dní po zrušení tvojho profilu na portáli.

Po uplynutí príslušných dôb ukončíme spracúvanie Tvojich osobných údajov pre príslušný účel a tieto vymažeme a riadne zlikvidujeme. 

Aké práva máš v súvislosti s ochranou a spracúvaním Tvojich osobných údajov?

EduCoach ti garantuje tvoje práva dotknutej osoby vyplývajúce z Nariadenia GDPR, ktoré si môžeš uplatniť voči nám. Ide o tieto práva:

Právo na informácie pri získavaní osobných údajov:

Právo na informácie znamená Tvoju možnosť, ako dotknutej osoby, zistiť už pred, resp. pri získavaní Tvojich osobných údajov, ako bude EduCoach spracúvať tvoje osobné údaje, ako aj určené podmienky tohto spracúvania. Jeho obsahom je napríklad právo na informácie o totožnosti a kontaktných údajoch prevádzkovateľa a jeho zodpovednej osoby, účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, oprávnených záujmoch, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov (ak existujú), doby ich uchovávania, výpočtu práv, ktoré máš, možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo informácie, či pri spracúvaní tvojich osobných údajov dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu alebo cezhraničnému prenosu a pod. Organizácia EduCoach je povinná splniť si tieto povinnosti pri získavaní tvojich osobných údajov, ak sa získavajú od Teba (dotknutej osoby), v iných prípadoch v primeranej lehote, najneskôr však do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, resp. najneskôr do prvého kontaktu s dotknutou osobou, ak sa majú osobné údaje použiť na komunikáciu.

Právo na prístup k údajom

Právo na prístup zahŕňa nasledovné:- právo získať od EduCoach potvrdenie o tom, či EduCoachspracúva tvoje osobné údaje a ak áno,- právo na prístup k tvojim osobným údajom, ktoré spracúvame, teda EduCoach Ti poskytne kópiu Tvojich osobných údajov (ako dotknutej osoby), ktoré spracúva.o Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže EduCoach účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Žiadosť môžete podať akýmkoľvek spôsobom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe. Môžeš však požiadať o iný spôsob sprístupnenia.- Parvo na súvisiace informácie, ktoré zahŕňa najmä:o právo na informáciu o účeloch spracúvania;o právo na informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov;o právo na informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä informácia o príjemcoch v tretích krajinách alebo v rámci medzinárodných organizácií;o právo na informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, a v prípade, ak to nie je možné, aspoň kritéria na jej určenie;o právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a právo namietať proti takémuto spracúvaniu;o právo podať sťažnosť dozornému orgánu;o právo na akékoľvek dostupné informácie o zdroji osobných údajov, z ktorého sa osobné údaje získali, ak sa nezískali od dotknutej osoby;o v prípade automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania (podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR) - právo na zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu;o ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách (podľa článku 46 GDPR) týkajúcich sa prenosu.

Právo na opravu

V prípade, ak sú Tvoje osobné údaje, ktoré spracúva EduCoach neaktuálne, nesprávne alebo neúplné, máš právo na ich opravu alebo doplnenie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvieme;- so zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie

Pri splnení niektorého z dôvodov môžeš požiadať o vymazanie tvojich údajov:- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali- dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelila podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu (podľa článku 21 ods. 1 GDPR) a nad jej právami neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR- osobné údaje sa spracúvali nezákonne- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha (prevádzkovateľ teda osobné údaje vymaže, ak mu to ukladajú takéto právne predpisy)- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máš právo požadovať obmedzenie spracúvania Tvojich osobných údajov. Ak sú na to splnené podmienky (viď nižšie), spracúvanie Tvojich osobných údajov obmedzíme. Ak sa spracúvanie obmedzí, takéto osobné údaje sa okrem ich uchovávania, spracúvajú výlučne:- Tvojim súhlasom alebo- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Máš právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Tvojich údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:- napadneš správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov- spracúvanie je protizákonné a namietaš proti vymazaniu osobných údajov a žiadaš namiesto toho obmedzenie ich použitia- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuješ ich Ty ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov- namietaš voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Tvojimi oprávnenými dôvodmi

Právo namietať

Máš právo, ako dotknutá osoba kedykoľvek namietať proti spracúvaniu tvojich osobných údajov:- Z dôvodov týkajúcich sa Tvojej konkrétnej situácie, a to v nasledovných prípadoch spracúvania, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na nižšie uvedených ustanoveniach GDPRo v prípade spracúvania, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR) aleboo spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

V prípade namietania, nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeš nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Tvojimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.- Ak sa tvoje osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.- V súvislosti s poskytovaním služieb poskytovaných na diaľku prostredníctvom spojenia elektronickými zariadeniami môžeš, ako dotknutá osoba, uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.- Z dôvodov týkajúcich sa tvojej konkrétnej situácie, ak sa tvoje osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely (podľa článku 89 ods. 1 GDPR), s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodu verejného záujmu.

Právo na presnosť údajov

Dotknutá osoba má právo:- získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v určenom formáte, ktorý umožňuje prenos (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) a- preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:- (i) sa spracúvanie zakladá na súhlase (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR), alebo na zmluve (podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a- (ii) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, avšak nesmie to mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo podávať sťažnosť

V prípade akýchkoľvek pochybností s dodržiavaním povinností pri spracúvaní Tvojich osobných údajov organizáciou EduCoach máš právo podať sťažnosť vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220.

Kedy a ako môžeš odvolať súhlas so spracúvaním Tvojich osobných údajov?

Ak si organizácii EduCoach udelil súhlas so spracúvaním Tvojich osobných údajov, súhlas so spracúvaním tvojich osobných údajov je založený na báze slobodného rozhodnutia a dobrovoľnosti, preto ak už nesúhlasíš s ďalším spracúvaním Tvojich osobných údajov na účel pre ktorý si súhlas poskytol, môžeš ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Odvolanie súhlasu môžeš vykonať zaslaním elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov (contact@educoach.sk).

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že aj keď organizácia EduCoach ukončí spracúvanie tvojich osobných údajov, ktoré sa zakladá na Tvojom súhlase a tieto osobné údaje riadne zlikviduje, nemusí to vždy znamenať, že organizácia EduCoach nebude spracúvať žiadne Tvoje osobné  údaje v žiadnom rozsahu. Dôvodom je to, že môže napríklad existovať iný účel spracúvania tvojich osobných údajov, ktorý sa zakladá na inom právnom dôvode než na Tvojom súhlase, napr. na zmluve, ktorá medzi nami existuje alebo našej zákonnej povinnosti.

Ak teda odvoláš svoj súhlas so spracúvaním Tvojich osobných údajov bude to znamenať nasledovné:- okamžite prestaneme spracúvať Tvoje osobné údaje na účel, pre ktorý sa spracúvali na základe Tvojho súhlasu a Tvoje osobné  údaje z príslušných databáz, vedených pre daný účel, vymažeme,- ak neexistuje iný účel, pre ktorý spracúvame Tvoje osobné údaje inak, než na základe Tvojho súhlasu organizácia EduCoach nebude Tvoje osobné  údaje už spracúvať vôbec v žiadnom rozsahu,- ak existuje iný účel, pre ktorý spracúvame Tvoje osobné údaje inak, než na základe Tvojho súhlasu na daný účel organizácia EduCoach bude Tvoje osobné  údaje spracúvať avšak iba pre tento iný účel.

Komu poskytujeme Tvoje osobné údaje?

Osobné údaje sprístupníme alebo poskytneme tretím osobám len na základe zákonnej požiadavky (podľa Nariadenia GDPR, ZOOÚ, iného všeobecne záväzného právneho predpisu, priamo vykonateľný právne záväzný aktu EÚ alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná a iným oprávneným subjektom vyplývajúcim z legislatívy SR).

O.z. EduCoach využíva pri svojej činnosti aj služby zmluvných partnerov. V niektorých prípadoch dochádza pri tejto činnosti k spracúvaniu osobných údajov. Vo všetkých prípadoch dbáme na dôsledný výber  zmluvných partnerov, posudzujeme ich spoľahlivosť a v zmluvnom vzťahu máme zmluvne ošetrené pravidlá ochrany osobných údajov. V súlade so zákonom pri výbere sprostredkovateľa zisťujeme jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa čl. 28 Nariadenia a § 39 ZOOÚ. Subjekty, ktoré vykonávajú v našom mene spracúvanie osobných údajov, majú v súlade so ZOOÚ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Sprostredkovateľmi môžu byť subjekty, ktoré EduCoach poveril spracúvaním osobných údajov vo svojom mene. Takýmito sprostredkovateľmi môžu byť najmä spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity, spoločnosti zabezpečujúce tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie, spoločnosti zabezpečujúce doručovateľské služby a spoločnosti zabezpečujúce zber kontaktných údajov a získavanie súhlasov dotknutých osôb.

Tvoje osobné údaje môžeme poskytnúť aj nasledovným príjemcom:- potenciálnym Edu-koučom (na základe tvojej voľby),- peer skupine študentov alebo učiteľov (len meno a kontaktný email) pre potreby realizácie peer koučingu dotknutej osoby, (na základe tvojej voľby),- partnerom pre organizovanie podujatí, (na základe tvojej voľby)- vlastníkom prepojených účtov (Google, Facebook, LinkedIn),- marketingové nástroje (ako napr. Google Analytics).

Bezpečnostné opatrenia:

Za účelom ochrany osobných údajov organizácia EduCoach implementuje bezpečnostné opatrenia. Tieto opatrenia sú rovnako aplikované na procesy zberu informácií, ich ukladania, spracúvania a likvidácie a zameriavajú sa na ochranu osobných údajov dotknutých osôb pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Bezpečnosť osobných údajov je zabezpečená prijatými technickými, organizačnými a personálnymi opatreniami, ktoré zodpovedajú spôsobu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané s použitím manuálnych prostriedkov spracúvania údajov v rámci informačných systémov a sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

EduCoach má implementované bezpečnostné opatrenia v súlade s dobrou praxou v oblasti informačnej bezpečnosti (napr. riadenie prístupových práv, zálohovanie dát, bezpečnostné pravidlá pre koncových používateľov, riadenie cloudových služieb atď.). Organizácie nie je povinná dokumentovať tieto opatrenia na základe výnimky podľa čl. 30 ods. 5 GDPR.

EduCoach uchováva a chráni osobné údaje členov po dobu uvedenú v kapitole platnými právnymi predpismi. Osobné údaje, na ktoré už vypršalo oprávnenie ich spracúvať a uchovávať, sú vymazávané v lehote uvedenej v podkapitole Retenčných dôb a spôsobov ich určenia.

Získané alebo spracúvané osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu osobných údajov do členských štátov Európskej únie, a tiež do štátov, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany, a to v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov.