Školy
Študenti
Učitelia

Odpovede

Prečo vzniklo občianske združenie EduCoach?

Projekt EduCoach vznikol na podnet hlavnej myšlienky „Nebolo by úžasné mať vlastného kouča už na strednej škole?“ Ako by sa vyvíjali naše životy, ak by nás niekto podporil, vypočul a robil sprievodcu naším myšlienkam? Boli by sme tam kde chceme byť rýchlejšie? Priamočiarejšie?

Vieme, že koučing funguje v biznise, v prostredí dospelých, ale my ho chceme preniesť do slovenských škôl, tam, kde sa naša mládež formuje, vzdeláva a kde sa rozhoduje o svojej životnej ceste. Ponúkame tak mladým ľuďom podporu na ceste k dospelosti, uľahčujeme im rozhodovanie a robíme ich život krajším, ľahším a spokojnejším. Ukazujeme im, že zvládnu všetko, ak majú otvorenú myseľ, jasno v tom, čo chcú, a vôľu posúvať sa vpred.

Aká je vízia EduCoach?

Organizácia EduCoach, o. z., bola založená s cieľom popularizovať koučovaciu kultúru na slovenských stredných školách, aby sme sprístupnili profesionálny koučing každému stredoškolákovi a učiteľovi, ktorý prejaví o to záujem. Ambíciou ho projektu je podporiť potenciál stredoškolských študentov a učiteľov, ich osobnostný rozvoj, a zároveň popularizovať koučing ako inovatívny prístup neformálneho vzdelávania na pôde jednotlivých škôl.

Kto je EduCoach?

EduCoach je komunita certifikovaných koučov s vášňou pre prácu s mládežou a pedagógmi, lebo vieme, že koučing funguje nielen v biznise, ale aj v školstve.

Naši edukouči sú členmi medzinárodne uznávaných inštitúcií, a to ICF Slovak Charter Chapter (Medzinárodná federácia koučov Slovensko, ICF SK) a SAKo (Slovenská asociácia koučov, SAKo). Obe organizácie šíria informácie o koučingu, podporujú aktivity spojené s koučovaním mládeže, študentov a pedagógov na Slovensku.

Čo si predstaviť pod profesionálnym koučigom na pôde školy?

My v EduCoach ponúkame profesionálny koučing priamo na pôde školy – od študentov, cez pedagogický zbor, riaditeľov a v konečnom dôsledku až po rodičov. Chceme sprístupniť kvalitný koučing na všetkých stredných školách, ktoré majú o to záujem, bez potreby študenta alebo učiteľa hlásiť sa do špeciálneho programu mimo školy. Venujeme sa rozvoju študentov a zároveň učiteľov v rámci jednej školy.

Naša schéma podpory: študent rastie a rozvíja sa –> učiteľ ho podporuje vďaka nadobudnutým koučovacím zručnostiam a individuálnemu koučingu –> obaja majú oporu vo vedení školy –> škola prospieva ako celok a zároveň študenti, učitelia ako jednotlivci. Vďaka tomuto unikátnemu systematickému prístupu škola napreduje, rozvíja sa, stáva sa viac konkurencie schopnou a inovatívnou.

Zavedením koučovacieho prístupu na pôde školy sa ponúka stredoškolskému študentovi možnosť rásť a rozvíjať sa v prirodzenom prostredí, kde trávi najviac času. Pedagóg vďaka nadobudnutým koučovacím zručnostiam podporuje študenta počas formálneho vzdelávania. Ako súkromné spoločnosti, tak aj škola ako celok má možnosť rásť a prospievať a poskytovať bezpečný priestor na rozvoj mladého človeka - rozvoj jeho sociálnych zručností, o ktoré sa môže v dospelosti oprieť v osobnom alebo profesijnom živote.

V zahraničí je bežným javom, že už na stredných školách pôsobia okrem školského psychológa či výchovného poradcu aj kouči a kariérni poradcovia. Niekedy sú tieto roly aj zlúčené. Koučing sa bežne používa ako výchovný nástroj aj priamo vo výchovno-vyučovacom procese, učitelia ho využívajú napríklad pri mimoškolských aktivitách, pri spolupráci s mládežníckymi organizáciami. Dokonca sa vyučuje aj ako predmet na vysokých školách.

Čo je cieľom EduCoach?

Naším dlhodobým cieľom je zavádzanie koučingu ako formy neformálneho vzdelávania na stredných školách, ako súčasti prípravy študentov – našej primárnej cieľovej skupiny – na ich budúci kariérny alebo osobný život. Pozitívny dosah nášho projektu zameraného na jednotlivých študentov sa vďaka kurzu a individuálnemu koučovaciemu rozhovoru odrazí aj na našej sekundárnej cieľovej skupine – učiteľoch, škole ako celku a rodičoch.

Naším cieľom je atraktívnou formou sprístupniť program práve pre tých študentov na stredných školách, ktorí nie sú nijako inak angažovaní a organizovaní v iných mimoškolských programoch, a tak zvýšiť ich motiváciu a záujem o sebarozvoj a podporiť ich individuálne záujmy a ciele.

Projekt podporuje bezprostredne študenta priamo na jeho škole, v prostredí, v ktorom trávi najviac svojho času. Ak je pritom podporený učiteľmi a vedením školy, ktorá vytvára priestor na otvorenú komunikáciu a bezpečný osobnostný rast, má najväčší predpoklad na sebarozvoj.

Projekt je zameraný na zlepšenie troch základných kompetencií mládeže:
• schopnosť interaktívne využívať dostupné vedomosti a informácie,
• schopnosť interaktívne komunikovať v heterogénnych skupinách,
• schopnosť konať autonómne.

Cieľom nášho projektu je umožniť študentom posledných a predposledných ročníkov stredných škôl zúčastniť sa podporujúcich rozhovorov s profesionálnymi certifikovanými koučmi, vďaka ktorým si premyslia témy, ako napríklad výber vysokej školy, emočná, ale aj organizačná príprava na maturitné skúšky, zvládnutie náročných osobných a školských situácií, dilem, vzťahov a v neposlednom rade aj zvýšenie reziliencie. V dnešnej rýchlo meniacej sa dobe mladí ľudia cítia oslabenie tradičných foriem podpory, ktoré im v minulosti boli poskytnuté v rámci školskej dochádzky – my im ukážeme, ako využiť koučovací prístup počas štúdia, ale aj v ich kariérnom a osobnom živote.

Ako to funguje v praxi?

Náš program prídeme predstaviť riaditeľovi strednej školy a následne pripravíme interaktívny workshop pre študentov posledných a predposledných ročníkov, kde im predstavíme koučing a vysvetlíme, v čom im kouč môže pomôcť.

Študentov, ktorých táto forma osobného rozvoja zaujme, následne „priradíme“ priamo na jedného z našich profesionálnych koučov. Študent tak na vlastnej koži môže zažiť koučing s jedným z našich edukoučov. Koučovacie rozhovory s jednotlivými študentami prebiehajú 1x do mesiaca a trvajú počas celého školského roka. Takto má študent podporu počas celých 10 mesiacov a môže pracovať na svojich cieľoch a sebarozvoji. V medziobdobí medzi koučovacími sedeniami si študent sám určuje svoje úlohy a akčné kroky, ktoré chce uskutočniť, v čom sa chce zlepšiť. Sám si vyhodnotí, čo chce zmeniť. Tým, že si študent sám zadá cieľ a akčné kroky, je viac motivovaný k tomu, aby svoje vlastné úlohy splnil; stáva sa zodpovednejším – preberá tak život do vlastných rúk.

Študenti zaradení do programu sa tiež môžu prihlásiť do samotného kurzu koučovacích zručností, (Študent ako kouč), kde ich čakajú rôzne workshopy na sebarozvoj a témy, napr. ako si nastaviť ciele, ako sa zlepšiť v komunikácii, ako si nastaviť otvorenú myseľ a byť kreatívny, ako zvládať stres. Získavajú aj základy koučovacích zručností.

Koučovacie rozhovory prebiehajú osobne alebo online?

Pred obdobím pandémie covidu naši edukouči navštevovali priamo školu, ochorenie nás posunulo do online priestoru. Aj v profesionálnej praxi pri koučovaní dospelých sa ukázalo, že koučing je funkčný a plnohodnotný aj v online priestore. Túto formu sme zvolili aj my pre našich študentov a učiteľov do budúcna.

Som učiteľ. Ako zapojím do programu moju školu?

Ste učiteľ strednej školy alebo gymnázia, zaujíma vás téma Koučing ako inovatívny prístup neformálneho vzdelávania:

 • Ako môžem využívať koučovací prístup pri vyučovaní?
 • Ako študenti získajú túto zručnosť, aby sa mohli posunúť vpred vo svojich životoch?
 • Ako si môžem vyskúšať koučing na vlastnej koži pre seba, kolegov-učiteľov a mojich študentov?
 • Ako zavedením koučovacieho prístupu prispejem k zvýšeniu kvality a efektívnosti vzdelávania v našej škole?
 • Ako koučovacím prístupom zvýšim u študentov motiváciu učiť sa a angažovanosť v triede?

Zavedenie koučovania a koučovacieho prístupu výrazne prispieva k zvýšeniu kvality, užitočnosti a efektivity školského vzdelávania. Radi predstavíme program EduCoach aj na vašej škole.

Sme škola. Koľko ma bude stáť zavedenie koučovacej kultúry na mojej škole?

Záleží nám na tom, aby bolo vzdelávanie dostupné pre všetkých bez rozdielu, prístupné a použiteľné pre každého a to v tej najlepšej kvalite.

EduCoach ponúka školám:

PRO-BONO projekt
Bezplatný program určený stredným školám so záujmom vyskúšať si profesionálny koučing na vlastnej koži. Program zahŕňa koučovacie rozhovory pre študentov školy.

PREMIUM – Sponzorované
Program je financovaný školou alebo externým sponzorom.
Náklady spojené s PRÉMIOVÝM balíkom pre Stredné školy sú 2500 EUR. Škola si hradí náklady z vlastných zdrojov, prípadne spoločne hľadáme riešenia, ako vašu školu spojiť so sponzorom alebo zabezpečiť financovanie formou grantu alebo dotácie. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať TU.

Som žiak/študent, tínedžer, chcem vyskúšať koučing na vlastnej koži. Ako sa môžem zapojiť do programu?

Si študent, tínedžer a máš chuť na sebe pracovať, posúvať sa vpred, zlepšiť svoj osobný život alebo nastaviť si kariérne ciele? Alebo riešiš aktuálnu dilemu a potrebuješ pomoc nestranného partnera v riešení svojich dilem? Alebo ťa čakajú náročné rozhodnutia?

Si študent strednej školy alebo gymnázia a rád zapojíš do projektu aj svojich spolužiakov a školu? Radi ťa zaradíme do nášho programu, pretože našou víziou je, aby každý stredoškolák mal prístup k svojmu vlastnému koučovi.

Neváhaj nás kontaktovať a my ťa radi podporíme a prídeme predstaviť náš program na tvoju školu, získaš tak koučing od našich profesionálnych koučov pro-bono, bez odplaty. Budeme sa však tešiť, ak nám zašleš krátky motivačný list SEM.

V ktorých konkrétnych otázkach má koučing pomôcť študentom?

Počas každého zlomového bodu v našom živote môžeme ľahko stratiť predstavu o tom, kto sme, akú máme hodnotu a kam smerujeme.

Prechod medzi detstvom a dospelosťou je sprevádzaný nerovnováhou hormónov, zmenami nálady, „zlomením srdca“ a zmätkom z telesných zmien. To všetko prináša každodenné problémy tínedžera, ktorý sa stáva zraniteľnejším. Mladým ľuďom, ktorí sa cítia preťažení a sú pod veľkým tlakom, môže dať kouč príležitosť rozpoznať a pomenovať svoje starosti. S koučom môžu tínedžeri zistiť, čo je pre nich najdôležitejšie, čo skutočne chcú robiť a kde chcú byť.

Rozhovor s koučom môže pomôcť mladému človeku, aby dokázal povedať sebavedome, hrdo a bez pocitu viny: „Skutočne to chcem urobiť“.

Mladí ľudia, ktorí navštívia kouča, môžu mať nasledujúce výhody.

 • Dostávajú príležitosť hovoriť o zložitých témach a vzťahoch.
 • Získajú podporu pri akademických činnostiach a kariérnej príprave.
 • Odporúča sa im, aby videli svet z novej perspektívy.
 • Môžu si začať stanovovať ciele sebazdokonaľovania.
 • Naučia sa rozpoznať a zvládať emócie.
 • Získajú podporu objektívneho a neodsudzujúceho partnera.
 • Naučia sa budovať sebadôveru a sociálne zručnosti.
 • Odídu s novým pocitom motivácie a inšpirácie.
 • Kouč môže otvoriť témy, pri ktorých tínedžeri cítia, že o nich nemôžu hovoriť s rodičmi či učiteľmi,
  lebo sa z nejakého dôvodu hanbia alebo obávajú ich reakcie.

Aj keď kouč možno nebude môcť osobne pomôcť, rodičia/učitelia môžu byť pokojní, že sa mladí ľudia majú s kým o probléme porozprávať.

Kouč pomôže tínedžerovi využiť vyspelé spôsoby riešenia konfliktov, stresu a hnevu, ktoré by potenciálne mohli uľahčiť rodinný život a zlepšiť domácu dynamiku.

Koučing môže pomôcť tínedžerovi lepšie pochopiť emócie, ktoré prežíva, a ľahšie ich zvládať. Keď sa okoliu zdá, že tínedžer vyčíňa alebo reaguje agresívne, môže bojovať s pocitmi obáv alebo strachu.

Mládežnícky koučing pomáha mladým ľuďom porozumieť ich zmäteným emóciám a zvládať ich; podporuje menej konfliktný vzťah medzi rodičmi a deťmi.

S akými témami prichádzajú študenti do koučingu?

Mládež zväčša prichádza s nasledovnými témami.

- Ako si nájsť vzťah alebo udržať ho na diaľku, keď idem študovať do zahraničia
- Ako si vybrať správne vysokú školu alebo prácu
- Ako si zvýšiť sebavedomie
- Ako si nájsť kamarátov, ale aj ako povedať nie kamarátom, keď ma štvú
- Ako sa pripraviť na ťažký rozhovor doma/v škole/s kamarátom
- Ako zvládať stres
- Ako si nastaviť priority
- Ako zvládať veľa povinností (šport, škola, maturita)
- Ako myslieť pozitívne a nemyslieť na tie najhoršie možné scenáre
- Ako urovnať vzťahy doma s rodinou

Aké máte výsledky/skúsenosti s koučovaním študentov?

Koučing ako taký sa nedá merať. Je to nástroj , ktorý narába s pocitmi a spokojnosťou človeka. Dá sa zmerať subjektívny posun študentov.

Výsledky z nášho nedávneho prieskumu nášho programu

Otázka: Nakoľko si mal jasno v riešení svojej témy, dilemy, vízie svojho cieľa na začiatku koučovacieho programu?

Pred začatím koučovacieho programu 20 % študentov odpovedalo, že majú jasno na 10 %; 70 % študentov má jasno na 40 %; iba 10 % študentov odpovedalo, že sa nachádzajú na 60 percentách, pričom žiaden z opýtaných študentov nedosiahol vyššiu mieru v jasnosti cieľov a riešení, s ktorými prichádzali do koučovacích rozhovorov. Štatistiky ukazujú, že 90 % našej mládeže má veľmi málo jasno v tom, čo chcú robiť, ako to chcú dosiahnuť, prípadne ako svoju tému majú riešiť.

Otázka: Kam si sa posunul po skončení koučovacieho programu v riešení svojej témy, dilemy, vízie svojho cieľa?

Študenti po ukončení desaťmesačného programu v intervale 1x do mesiaca ohodnotili svoj posun vo väčšine prípadov až o 80 %. Po ukončení programu sme sa našich študentov pýtali opätovne, kam sa posunuli. Tentokrát až 80 % opýtaných sa nachádzalo na 80 percentách vo svojich cieľoch a zvyšných 20 % až na 100 percentách v nastavení krokov na ich dosiahnutie, rovnako ako aj vo vyriešení dilem, ktoré práve riešia. Štatistiky ukazujú, že koučing je nápomocný a po ukončení koučovacieho programu študenti mali jasno v ich cieľoch, rozhodnutiach a riešení dilem.

Otázka: Ako celkovo hodnotili prínos koučovacích rozhovorov študenti zapojení do koučovacieho programu?

80 % študentov hodnotilo prínos koučovacích rozhovorov na 10 bodov z 10 a 20 % uviedlo, že koučovacie rozhovory boli pre nich prínosné na 8 bodov z 10. Zo všetkých zúčastnených študentov zapojených v koučovacom programe by na 100 % odporučilo koučing aj svojim rovesníkom.

Aká je globálna situácia v koučovaní tínedžerov mládeže?

Ako to funguje v zahraničí v porovnaní so Slovenskom?

Na profesionálnom trhu nedávne štatistiky uvádzajú medziročný nárast dopytu životných koučov o 280 %, pričom 54 % uskutočnili osoby vo veku od 18 do 22 rokov. Vo svojom prieskume globálneho povedomia spotrebiteľov z roku 2017 zistila Medzinárodná federácia koučov (ICF), že 35 % respondentov generácie Z (narodených po roku 1995) už malo kouča. Táto služba je zvyčajne spojená s manažérmi, ktorí sa snažia kariérne napredovať.

V dnešnej dobe téma starostlivosti o seba samých (well being“) je čoraz populárnejšia a to spustilo aj u mládeže prekvapivú reakciu na dopyt po životných koučoch.

Mladí ľudia si čoraz viac aj ako profesiu vyberajú samotný životný koučing. Podľa ICF (International Coach Federation, ICF GLOBALL): „Každý rok pribúda 900 nových členov s mnohými školeniami Generácie Z. Budú budúcnosťou tejto profesie, pretože ju skutočne považujú za životaschopnú voľbu povolania.“

V zahraničí je bežným javom, že už na stredných školách pôsobia okrem školského psychológa či výchovného poradcu aj kouči a kariérni poradcovia. Niekedy sú tieto roly aj zlúčené. Koučing sa bežne používa ako výchovný nástroj aj priamo vo výchovno-vyučovacom procese, učitelia ho využívajú napríklad pri mimoškolských aktivitách, pri spolupráci s mládežníckymi organizáciami. Dokonca sa vyučuje aj ako predmet na vysokých školách.

V porovnaní so zahraničím na Slovensku je koučing mládeže ešte stále mladým odvetvím, i keď sa s ním stretávame čoraz viac, pre laickú verejnosť môže byť tento pojem stále málo známy. Ide skôr o individuálnu podporu zabezpečenú rodičom pri kariérnom rozhodovaní či mentálny koučing pri športovom napredovaní než ako celoplošný školský prístup. Avšak a na Slovensku je už čoraz viac inovatívnych učiteľov a školských psychológov, ktorí si priberajú koučing alebo koučovací prístup ako rozšírenú metódu vo svojej práci. Je niekoľko odborných iniciatív z radov koučov, ktoré sa snažia zaviesť koučovací prístup na stredné alebo vysoké školy aj ako vyučujúci predmet alebo ako formu neformálneho vzdelávania pre samotných učiteľov a pracovníkov s mládežou.

Aký je rozdiel medzi koučovaním mládeže a dospelých?

Koučovanie mládeže sa líši od koučovania dospelých. Koučovi mládeže pomáha byť efektívnym vynaliezavosť, flexibilnosť, schopnosť využívať pri koučingu vizuálne pomôcky, zábavné nástroje sebahodnotenia, rozprávanie príbehov, metafory, aktivity po stretnutí.

Budovanie dôveryhodného vzťahu je dôležitým začiatkom každého procesu koučovania mládeže – vyžaduje to si cvik, čas a výraznú osobnosť kouča. Energia, nadšenie, trocha humoru a priateľská tvár pomôže v prostredí mládeže. Nepretržitý profesionálny rozvoj, supervízia a ďalšie vzdelávanie zamerané na témy týkajúce sa mládeže sú nevyhnutné pre efektívneho kouča mladých ľudí.

V práci s mládežou funguje sila „peer“ alebo rovesníckych mládežníckych koučovacích programov, najmä ak sú poskytované skupinovo. Mladí ľudia chcú byť pochopení a potrebujú zažiť pocit spolupatričnosti. To sa nedá dosiahnuť izolovane; môže zaujať aj skupinový, systémový a holistický prístup. Keď posilňujeme a inšpirujeme mladých ľudí, a pritom vynecháme ich rovesníkov, rodičov, učiteľov, pracovníkov s mládežou, vedúcich komunít a širšiu komunitu, naše úsilie nemusí byť také efektívne, ako sme dúfali. Celostný prístup k práci najmä s tínedžermi, ktorí prechádzajú rýchlymi psychickými aj fyzickými zmenami, je pri ich vývoji vždy prospešnejší. Osvedčenou praxou v práci s mládežou je zabezpečenie postupov pri uspokojovaní jej školských, sociálnych, emocionálnych, etických a zdravotných potrieb.

Prečo koučing s tínedžermi tak dobre funguje?

Koučing je navrhnutý tak, aby podporoval osobný rozvoj mladých ľudí a zároveň im poskytoval informácie o ich emóciách, stresoch a úzkostiach. Mladí ľudia môžu mať niekedy pocit, že uviazli na nekonečnej horskej dráhe. Očakávania, ktoré majú od seba, ako aj tlak na prispôsobenie sa a plánovanie budúcnosti im môžu sťažiť zvládnutie obdobia dospievania.

Dospievajúci sú v citlivom štádiu vývoja. Ich sociálne poznanie sa rýchlo rozvíja, čo znamená, že sú oveľa citlivejší na úsudok ostatných o nich. Rozvíjajú svoju identitu a snažia sa rozhodnúť, kam zapadnú, viac si uvedomujú seba samých. Zaoberajú sa zvýšenými emóciami a citlivosťou, so zvýšením hormónov súvisiacimi s biologickými zmenami, ktoré sú pre nich stále veľmi nové. Pri vytváraní ochoty odlúčiť sa od svojej rodiny a vytvoriť si vlastnú cestu sú motivovaní k väčšej impulzívnosti a väčšiemu riskovaniu.

Prístup bez úsudku je zdravý pre všetkých ľudí, ale v tejto vývojovo zraniteľnej fáze života je potrebný ešte oveľa viac. Ak počúvame bez úsudku a hodnotenia mládež, ktorí potrebujú pomoc pri hľadaní zdravej nezávislosti, nájdu dôveru a vedia sa otvoriť a rozprávať o svojich problémoch; dostanú tak podporu a vedenie, ktoré skutočne potrebujú. Nedirektívny prístup je spôsob, ako rešpektovať ich potrebu rozvíjať vlastný hlas, výber a sebadôveru.

Koučovanie mládeže môže mať veľký a trvalý dosah na život mladých ľudí, ktorí prechádzajú do sveta dospelosti (často nepripravení) významnými zmenami fyzickými, ale aj zmenami v mysli a v identite.
My kouči im môžeme pomôcť lepšie sa orientovať v tomto zložitom období života a pomôcť im, aby mali nádej a entuziazmus pre ich budúcnosť.

Kedy začať s koučingom? Je to nejako naviazané na vek? Bolo by to prospešné aj pre deti na ZŠ?

Do veku 18 rokov sú mladí ľudia deťmi pod zákonným opatrovníctvom svojich rodičov, majú povinnosť navštevovať školu a sú chránení Dohovorom OSN o právach dieťaťa zákonmi o ochrane mladistvých.

Koučovanie tínedžerov sa môže líšiť od koučovania mladých dospelých, takže je dôležité vybrať a ovládať vhodný prístup pre konkrétnu vekovú skupinu u mladistvých; zvoliť účinné nástroje; získať si ich dôveru, aby činnosť kouča bola efektívna, legálna a bezpečná.

Ako profesionálni kouči sme viazaní etikou ICF a tá nám hovorí, že koučovať možno osobu len do takej miery, v akej môže prebrať za svoje rozhodnutia zodpovednosť. Je dobré ponechať šestnásť- či sedemnásťročnému tínedžerovi určitú mieru rozhodovania a preberania zodpovednosti za svoje konanie – v tomto veku je koučing prospešný.

Toto u maloletých detí nevieme zaručiť, ale čo vieme urobiť, je koučovanie rodičov – a tu sa otvára priestor na vnášanie koučovacieho prístupu do rodín, do rodinnej výchovy, ale aj do práce učiteľov na základných školách.

Na Slovensku je niekoľko koučov, ktorí sa venujú koučovaniu rodičov; poskytujú aj vzdelávacie kurzy, ako priniesť koučovací prístup do rodiny.

V neposlednom rade sa pri výchove detí na základných a stredných školách môže uplatňovať koučovací prístup v rámci samotného výchovno- vzdelávacieho procesu prostredníctvom učiteľov. Ide o koučovací prístup a nie samotný koučing, t. j. vnášanie otvorenej komunikácie do výchovy, ujasňovanie si potrieb detí, zvládanie emócií – to všetko súvisí so sociálnymi zručnosťami, ktoré deti potrebujú pre ďalší rozvoj.

Kto je kouč tínedžerov/kouč mládeže / youth coach?

Cieľom koučov mládeže nie je stať sa náhradou rodičov, učiteľov alebo priateľov. Sú tam, aby ponúkli nestrannú a dôveryhodnú podporu bez akéhokoľvek úsudku. Kouč môže dať mladému človeku príležitosť slobodne a dôverne sa ventilovať v čomkoľvek, čo chce. Môže to zahŕňať školský a rodinný život, vzťahy s priateľmi alebo čokoľvek iné, čo im náhodou napadne.

Aby kouč vykonával svoje poslanie, potrebuje prejsť koučovacím výcvikom – je to certifikované povolanie podľa medzinárodných štandardov. Na Slovensku sú organizácie, ktoré koučov zastrešujú, napríklad ICF Slovak Charter Chapter ICF SK a Slovenská asociácia koučov SAKo. Jednou zo zásad etiky a kvality koučov je, že sa neustále vzdelávajú a zdokonaľujú vo svojich zručnostiach, platí to o to viac, keď ide o prácu s mládežou.

Prečo sa rozhodnúť pre kouča?

Aj keď dobrodružstvo dospievania môže byť úžasné a vzrušujúce, mladí ľudia môžu mať v živote ťažkosti rovnako ako dospelí. Tínedžerské roky môžu byť pre všetkých „zúčastnených“ zvláštne a ťažké obdobie. Počas tejto doby sa môže rodinná dynamika dramaticky zmeniť. Tínedžeri začínajú bojovať za svoju nezávislosť a rodičia bojujú o udržanie kontroly.

Každý mladý človek môže na ťažkosti v živote reagovať inak. Ak jedno dieťa najprv vyjadriť svoje myšlienky a pocity, druhé môže rovno konať. Mladý človek, ktorý prechádza stresom, môže potlačiť svoje emócie; jeho správanie sa môže začať meniť aj preto, lebo nemá pocit, že sa má s kým porozprávať.

Je dôležité dať dieťaťu prechádzajúcemu tými zmenami včas vedieť, že ste tu vy, rodičia, na ich podporu. Možno sa však nebude cítiť dosť sebavedomé, aby s rodičom diskutovalo o svojich problémoch. Práve tu môže pomôcť kouč mládeže – je nestranným zdrojom podpory, dokáže počúvať a porozumieť výzvam, ktorým vaše dieťa čelí.

Môže kouč nahradiť rodiča?

Koučing je vo všeobecnosti krátkodobá intervencia. Tínedžer sa sám posilňuje a posúva vpred. Ako aj v iných terapeutických odboroch, aj pri koučingu je co-závislosť na koučovi nežiadúca, a práve to vylučuje, že by kouč mohol nahrádzať rodiča. Ide vždy o spoluprácu a spoločné rodinné nastavenie. V žiadnom prípade kouč nesupluje rodiča, jeho úlohou je byť rovnocenným partnerom, len vtedy koučing funguje. Kouč sa snaží nastaviť vzťahy v domácnosti s rodičmi a v škole s učiteľmi, prípadne so športovými trénermi tak, aby prospeli bezpečnému rastu a rozvoju tínedžera.

Ako zabezpečím, že môj tínedžer je s koučom v bezpečí a chránený?

Ako rodič budete chcieť mať istotu, že kouč vášho dieťaťa, ktorého si vy a váš tínedžer vyberiete, má príslušné skúsenosti a vzdelanie, prípadne je vedený v zozname profesionálnych koučov v niektorých z koučovacích organizácií. Vo svete je bežné požadovať, aby všetci kouči mládeže a iní mládežnícki pracovníci boli bezúhonní občania – bez zápisu v registri trestov.

Na Slovensku máme dve profesionálne organizácie združujúcich koučov, ktorí sa hlásia k zachovávaniu etiky a odbornosti v koučovaní a vedú zoznamy registrovaných koučov. Sú nimi ICF Slovak Charter Chapter ICF SK, a Slovenská asociácia koučov SAKo.

EduCoach zaručuje bezpečnosť tínedžera/študenta formou trojstrannej dohody o koučovaní, ktorá upravuje práva a povinnosti medzi organizáciou EduCoach, študentom, v prípade maloletého študenta jeho zákonným zástupcom a edukoučom, ktorý vedie koučovací rozhovor.

Čo môžem očakávať od koučovacieho sedenia? Ako to prebieha?

Kouč mládeže bude spravidla ponúkať osobné stretnutia, avšak mnohí kouči v súčasnej pandemickej situácii ponúkajú aj online formu koučingu.

Je dôležité najskôr s tínedžerom v rodine prediskutovať jeho možnosti a zistiť, či by chcel zvážiť návštevu kouča. Ak vaše dieťa súhlasí, ďalším krokom je nájsť kouča zaoberajúceho sa koučovaním mládeže, ktorému vy aj váš tínedžer dôverujete. Kouč je tu na to, aby pomohol, preto je dôležité, aby si vaše dieťa vytvorilo dobrý vzťah s profesionálom.

Po účasti na úvodnom stretnutí bude váš tínedžer pozvaný na sériu stretnutí. Každý rozhovor bude trvať od 45 minút do 90 minút. Počas stretnutí kouč položí výber otázok, aby získal predstavu o tom, kde sú nejaké problémy; zistí, aké postoje a hodnoty má vaše dieťa; posúdi, aké kroky sú potrebné pre jeho posun vpred.

Intenzita koučovacích stretnutí závisí od dohody a potrieb tínedžera, môžu byť však dvoj- až troj- alebo štvortýždňových intervaloch. Medzi koučovacími rozhovormi plynie koučovací proces, dozrievajú uvedomenia a je to čas na uplatňovanie svojich rozhodnutí. Dĺžka koučovacieho vzťahu je tiež individuálna, niekedy stačí malý impulz, inokedy je potrebný dlhší čas v rozpätí 6 až 10 mesiacov.

Koučovací vzťah je o partnerskej dohode – procesné nastavenie a téma koučovania sa uzatvára tak, aby bola užitočná pre koučovaného, teda tínedžera, a počas celého vzťahu sa neustále overuje, kam smerujeme a nakoľko je to užitočné.

Kouč si je vedomý svojej profesionality a partnerskému nastaveniu vzťahu, nevytvára vzťah založený na co-závislosti medzi tínedžerom, rodičom a koučom. Cieľom koučingu je posilniť tínedžera na jeho ceste takým spôsobom, aby ďalej zvládal kráčať a rozhodovať sa sám a tak preberať sám zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

Aké metódy koučovania sa využívajú pri koučovaní tínedžerov?

Hlavným účelom kouča pre mládež je dať mladému človeku sebadôveru pri realizácii jeho potenciálu. Dosiahnutím tohto cieľa budú obaja spolupracovať na navrhovaní stratégií na dosiahnutie svojich ambícií. Každý kouč mládeže bude mať svoj vlastný špecializovaný spôsob práce, medzi metódy koučovania mládeže patria, napr.:

Rozhovor
Znie to strašidelne, ale v skutočnosti je to len príležitosť pre mladého človeka, aby sa porozprával, a pre kouča, aby získal čo najviac informácií. Kouč mládeže bude klásť starostlivo formulované otázky, ktorých cieľom je objasniť situáciu klienta. Zváži reakcie mladého človeka, sleduje reč jeho tela s cieľom vybudovať pevný vzťah a rozvinúť bohatšie porozumenie problému.

Denníky
Niekedy si zapisovanie pomáha ľuďom vyjadriť pocity, ktoré sa im ťažko darí vyjadriť slovami. Mládežnícky kouč môže povzbudiť klientov, aby si zvykli zapisovať svoje myšlienky, pocity a starosti namiesto toho, aby ich držali vo svojom vnútri. Kouč mládeže môže tiež navrhnúť skicovanie, kreslenie.

Hry a aktivity
Mládežnícki kouči môžu pomocou ľahkých aktivít a cvičení vytvoriť silný a dôveryhodný vzťah s tínedžerom. Táto metóda sa často používa na to, aby tínedžerovi umožnila vyjadriť svoje obavy z tém, o ktorých je počas rozhovoru príliš ťažké diskutovať.

Kde všade sa môže koučing tínedžerov využiť?

Všade 😊. Koučing tínedžerov sa môže využívať v športe, pri dosahovaní lepších športových výsledkov, v tímovom športe, kde mladí ľudia získavajú svoje prvé skúsenosti, ako navzájom spolupracovať, u psychológov pracujúcich s mládežou, v práci vzťahových koučov a koučov rodičov, v rodinných centrách pomoci, u mediátorov, ktorí riešia napr. rozvodovú mediáciu alebo školskú mediáciu pri šikanovaní na škole, v školskej psychológii, v školskom procese u učiteľov, ale aj v mládežníckych organizáciách a v neposlednom rade aj u kariérnych poradcov.

Ako vie byť koučing nápomocný v školskom prostredí?

Aj keď v zahraničí existuje niekoľko skvelých príkladov programov mentorstva a koučovania mládeže, stále prekvapuje, ako je na Slovensku málo príležitostí na to, aby mladí ľudia dostali bezplatné alebo cenovo dostupné koučovanie v rámci školského vzdelávania. Poskytovanie tejto služby najmä prostredníctvom ich vzdelávacích inštitúcií môže mať významné účinky na zlepšenie života – a dokonca obrovské blahodarné účinky na spoločnosť ako celok. Medzi existujúcimi programami je zriedkavé nájsť školenie učiteľov alebo akreditované kvalifikácie konkrétne v koučovaní mládeže.
Mladí ľudia kdekoľvek na svete by mali mať úžitok z prístupu koučovania mládeže.

V dnešnej rýchlo meniacej sa dobe nevieme, aký obsah a rozsah učiva má škola študentom sprostredkovať. Čo im však vieme bez akýchkoľvek pochybností odovzdať, je schopnosť správne sa rozhodovať, mať otvorenú myseľ, byť kreatívny a zodpovedný. A to im vieme odovzdať práve koučovacím prístupom.

Kde všade vie koučing využiť učiteľ?

Koučing dokáže prinášať pozitívnu zmenu v kvalite práce riadiacich pracovníkov škôl, pedagogickému zboru a žiakovi. Žiak nemusí vnímať učiteľa len ako mentora a hodnotiteľa, ale aj ako kouča, ktorý ho bude sprevádzať napríklad na ceste za zlepšovaním výkonu v škole, získavaním lepších výsledkov v športe, za pocitom sebavedomia. Koučovanie pomáha učiť sa. Je to cielené posilňovanie rozvojového potenciálu študenta.

Jeden zo zákonov úspešného fungovania hovorí, že škola dokáže poskytovať kvalitu len do tej miery, do akej kvalitu v sebe snúbia jednotlivé články edukačného mechanizmu. Ak chceme od učiteľov, aby vnášali tvorivosť do vzdelávacieho procesu, učili deti objavovať, dovolili im robiť chyby a poučiť sa z nich. Ak majú dodávať deťom sebadôveru, že zvládnu výzvy života, musia mať možnosť objavovať, experimentovať v profesionálnom živote aj oni.

Z tohto hľadiska vie učiteľ koučing využiť nielen ako nástroj pre zlepšenie potenciálu študentov a na ich motiváciu, ale aj pre svoj osobný rozvoj, sebareflexiu a zlepšenie komunikácie medzi kolegami, komunikácie s rodičmi a v neposlednom rade aj komunikácie v osobnom živote.

Nesmieme zabúdať, že učitelia sú pomáhajúca profesia a častokrát si domov berú záťaž a zodpovednosť za svojich študentov – pomocou individuálnych koučovacích rozhovoroch vedia preskúmať, ako sa vysporiadať s touto náročnou profesiou a zvládnuť emočnú záťaž.

Aký je rozdiel medzi školským psychológom, psychoterapeutom a koučom? Kto je kto?

Kto je psychológ?

Psychológovia pomáhajú pacientom s úzkosťou, depresiou, prekonaním traumy, problémami v rodine či vzťahu, závislosťami a inými psychickými problémami a duševným zdravím. Poradenský psychológ sa zaoberá poradenstvom v náročných životných situáciách a krízach . Pozerá na klienta ako na človeka, ktorý potrebuje pomôcť, povzbudiť a poradiť, aby sa dostal do normálneho funkčného stavu byť schopný a plne funkčný postarať sa o seba a vedieť riešiť životné situácie. Hlavnými metódami práce psychológov sú rozhovor, poradenstvo a psychologické metódy.

Kto je psychoterapeut?

Psychoterapeut pomáha pacientom prekonávať ťažké životné situácie a hľadá príčiny ich problémov. S klientom nadväzuje terapeutický vzťah, ktorý ma ozdravný vplyv. Obsahom psychoterapeutických stretnutí môžu byť rôznorodé typy problémov a ťažkostí, v živote človeka, ako rodinná, vzťahová, pracovná oblasť a pod. Psychoterapeutické metódy sa viac venujú minulosti, vzťahom s rodičmi a tomu, ako minulé skúsenosti a zážitky ovplyvňujú súčasné prežívanie a správanie. Odhalenie týchto schém a tráum pomáha oslobodiť sa od minulosti a reagovať potom slobodnejšie a novým spôsobom.

Kto je kouč?

Kouč pracuje s klientom ako s partnerom, ktorý prichádza s požiadavkou s cieľom zlepšiť svoj aktuálny stav a má charakter sebarozvojovej aktivity. To znamená, že človek zvláda bežný život, ale chce fungovať viac vedome a efektívne s cieľom žiť spokojný a šťastný život na základe vlastných hodnôt. Koučing pracuje s presvedčeniami, vzorcami, bariérami v našom správaní, ale aj emóciami; vie využiť aj diagnostiku osobnosti a talenty človeka za účelom zlepšenia návykov v správaní. Kouč používa pri svojej práci koučingové techniky, častokrát podložené na vede a výskume správania človeka a fungovaní mysle, ako aj neurovedy. Metóda práce je založená na vytváraní dôverného prostredia s klientom (koučovaným) v rámci koučovacieho rozhovoru, v počúvaní a v kladení otvorených otázok, ktoré vedia priniesť iný uhol pohľadu, a tak efektívne podporiť a urýchliť požadovanú zmenu. Kouč nehodnotí, nedáva nové rady, nápady ani nové myšlienky. Kouč je expertom na vedenie rozhovoru a je stále v pozícii partnera. Kouč v partnerskej spolupráci s klientom uzatvára dohodu o čom si klient aktuálne potrebuje popremýšľať a aký je želaný výsledok. Kouč pomáha rozvíjať vlastné zdroje klienta, sprevádza klienta jeho vlastnými myšlienkami a pomáha mu si jasnejšie uvedomiť súvislosti a jeho silné stránky. Využíva klientovo vlastné uvedomenie o situácii a jeho „AHA” momentov, ako príležitosť, aby sa klient/ koučovaný naučil a objavil o sebe „nové“ poznatky, ktoré ho posunú k želanému cieľu. Kouč sa venuje spolu s klientom tomu, čo chce klient robiť, ako chce myslieť, ako sa chce cítiť, ako lepšie zvládať svoje myšlienky a emócie. Koučing je považovaný za jeden z najlepších spôsobov, ako dosiahnuť pozitívne zmeny a trvalé výsledky v zmene správania, a ako zlepšiť svoju osobnú a profesionálnu efektívnosť, rozvíjať sociálne zručnosti a dosiahnuť osobné uspokojenie.

Som SPONZOR a chcem prispieť dobrej veci.

Záleží ti na vzdelaní našej mládeže? Chceš prispieť k modernému Slovensku tak, aby naša mládež zostávala žiť na Slovensku a mala chuť kreovať novú budúcnosť? Chceš, aby tvoje deti boli pripravené a lepšie zvládli rýchlo meniacu sa dobu? Alebo si veľký fanúšik koučingu ako nástroja na sebarozvoj?

EduCoach dodržiava koučovaciu etiku a morálne zásady spoločnosti. Tvoj príspevok starostlivo venujeme podpore našim študentom a školám.

Záleží nám na tom, aby bolo vzdelávanie dostupné pre všetkých bez rozdielu, prístupné a použiteľné pre každého a to v tej najlepšej kvalite.

Ako sponzor máš niekoľko možností:

1. Venuj nám 2 % z tvojich daní. Informácie nájdeš tu PODPORTE NÁS

2. Pošli nám sponzorský dar pre študentov alebo podpor konkrétnu školu. Informácie o našom bankovom účte nájdeš tu. PODPORTE NÁS

3. Kontaktuj nás mailom contact@educoach.sk ohľadom možnosti získania grantu od tvojej spoločnosti/organizácie.

Máš otázku?

Prosím pýtaj sa, my odpovieme :)

Kontaktujte nás: contact@educoach.sk alebo vyplňte kontaktný formulár