Školy
Študenti
Učitelia

Analýza potrieb mládeži v kariérovom koučingu a vzdelávaní.

11. 12. 2023
Zdiaľaj

Projekt v praxi "ZaCieľ"

Cieľom projektu je umožniť (stredoškolským) študentom nadobudnúť základy sebavzdelávania a výberu kariérnej cesty vo forme vzdelávacieho programu.  

V EduCoach sme za to, aby si každý mladý človek našiel konkrétny cieľ, konkrétnu cestu, ktorou chce vedome ísť a my mu ju pomôžeme nájsť. 

Aby sme zacielili na konkrétne potreby mladých ľudí, spojili sme sily a za pomoci študentov z Nexteria sme zamerali svoju pozornosť na potreby dnešnej mládeže.  Pracovali sme počas troch mesiacov spoločne na projekte EduCoach „Nakopni svoju kariéru. Rozmýšľaj ako dizajnér!” kde sme sa spolu so študentami Nexteria zamýšľali nad tým, čo dnešná mládež potrebuje v témach rozhodovania sa o svojej kariére a sebarozvoji.

Študenti vytvorili prieskum formou dotazníku a  analýzu potrieb stredoškolákov, ktorí sa rozhodujú kam po škole.

Cieľom dotazníku bolo identifikovať potreby mladých ľudí na Slovensku v ich rozhodovacej fáze, týkajúcej sa ich budúcej kariéry a životného smerovania. Ďalším cieľom bolo zistiť mieru povedomia o coachingu (koučingu), pre potreby efektívnej komunikácie s cieľovou skupinou a priblíženie jej vnímania danej problematiky.

...  a tak vznikol náš avatar „Zuzka“ a jej potreby ako mladého človeka

Ako sa pozerá Zuzka na kariérové zozhodovanie a koučing?

Zuzka má názor, že odbor, ktorý ide študovať určí definitívne jej životnú cestu.  Z toho vyplýva jej neistota, očakávania, zvedavosť a strach.  Nevie ako sa popasovať s týmito emóciami.  

V EduCoach vidíme priestor na koučing práve vo zvyšovaní odolnosti mladých ľudí a pomoci pri zvládaní náročných situácií ako sa vysporiadať s neistotou a strachom v tomto náročnom období.  Koučingom tak vypĺňame medzeru v školskom prostredí a prinášame ďalší podporný nástroj pre sebarozvoj študentov.  Zároveň  kariérový koučing vie byť nápomocný pri vyjasnení očakávaní.  Zvedavosť vnímame ako pozitívny postoj prospievajúci ku študentovmu rozvoju.

Čo ti najviac pomohlo vo výbere smerovania po strednej škole?

Pri kariérovom rozhodovaní jej najviac pomáha rodina a kamaráti, teší nás, že sa rozhoduje zväčša sama, i keď prepojenie na vplyv rodiny môže byť značný.  Zuzka sa však s kariérnym poradenstvom na SOŠ nestretla a nepočula o tejto podpore, na Gymnáziu už o ňom počula viac avšak nemá dobrú skúsenosť.  Zuzke pri rozhdovaní chýbajú najmä konkrétne informácie o školách a prepojenie na školy a jednotlivé fakulty aby získala predstavu ako to na VŠ vyzerá. Z prieskumu aj vyplýva, že respondenti zo SOŠ majú väčšie presvedčenie, že sa vedia správne rozhodnúť ako respondenti z Gymnázií, ktorí zažívajú väčšiu nerozhodnosť a obavy.

Čo by Zuzka privítala pri kariérovom rozhodovaní?

Pomohlo by: Spoznanie silných stránok a talentov; dodanie odvahy a sebavedomia, že na to mám; spýtať sa, čo ma skutočne baví, napĺňa; vedieť, ako si naplánovať svoje ciele.

Z prieskumu vyplýva, že u študentov 17-20 rokov - prevyšuje možnosť : Vedieť ako si naplánovať svoje ciele, Spoznanie silných stránok a talentov, Spýtať sa, čo ma skutočne baví a napĺňa,  Mať praktickú interakciu/skúsenosť s konkrétnymi školami, nad ktorými uvažujem.

U študentov 19-23 rokov - prevyšuje možnosť : Mať praktickú interakciu/skúsenosť s konkrétnymi školami, nad ktorými uvažujem, Spoznanie silných stránok a talentov, Dodanie odvahy a sebavedomia, že na to mám, Spýtať sa, čo ma skutočne baví a napĺňa.

Koučovací rozhovor pomáha nie len odhaľovať silné stránky a talenty ale podporuje študenta aby ich vedome používal v praxi.  Koučing podporuje odvahu a dobrým výsledkom vo väčšine prípadnou je aj nadobudnutie sebavedomia. Kouč dáva priestor študentovi aby si sám preskúmal čo ho baví, v čom je dobrí, čo tínedžera napĺňa a mladý človek má možnosť sám si naplánovať svoje ďalšie kroky, čo zvyšuje jeho motiváciu aj svoje ciele uskutočniť

Študenti na stredných školách majú vyššiu skúsenosť s koučingom ako na VŠ!

WOW, toto sme nnečakali. Zdá sa že koučing začína prenikať na stredné školy a gymnáziá a stredoškolský študenti majú väčšie povedomie o tejto forme podpory

Avšak podľa výskumov je potrebné zamerať pozornosť koučovacej komunity na kvalitu koučingu mládeži a správne objasnenie, čo od koučingu očakávať.  Tu vidíme ako EduCoach priestor na popularizovanie koučingu medzi študentami a kladenie dôrazu na kvalitu a osvetu.

Čo považuje Zuzka, ktorá si zažila koučing ako najviac prínosné?

Prinášame vám niektoré pohľady študentov zapojených do prieskumu, čo im koučing dal:

 • sebapoznanie, iné pohľady a nadhľad nad situáciou, vyrozprávanie sa pri skúsenom človeku, záujem, podporu a čas pre seba
 • väčšie sebapoznanie, zjednodušenie rozhodovania
 • vyrozprávanie sa, zdieľanie progresívnych myšlienok
 • priestor na upratanie myšlienok s dozorom a „out of the box“ pohľady
 • spoznanie samú seba, prínos vo vzťahu s rovesníkmi a  v študijnom odbore
 • motivácia podať čo najlepší výkon
 • nadhľad do určitých situácii pri rozhodovaní, zaujímavé pohľady na štúdium
 • detailná analýza mojich zručností a povahových vlastností (relevantných pre moje ďalšie smerovanie); záujem, o moje napredovanie; snaha naplniť moje potreby a reálne mi pomôcť v oblastiach, v ktorých potrebujem pomoc/nasmerovanie
 • lepšie spoznanie seba
 • rozhovor s viac skúseným človekom a s nestranným partnerom
 • iný pohlaď na vec
 • dobré otázky, čas pre mňa „me time“

Pýtali sme sa Zuzky, akú má skúsenosť s kariérnym poradenstvom? 

Z prieskumu vyplýva, že väčšina študentov vedia o kariérovom poradenstve avšak ich skúsenosť nie je pozitívna.  Tu vidíme priestor na skvalitnenie služieb a modernizáciu kariérového poradenstva na školách a prispôsobenie potrebám 21. storočia. Kariérny koučing môže byť jedným takým inovatívnym nástrojom.

A čo by Zuzke odporučili vysokoškoláci v jej kariérovom rozhodovaní?

Máte chuť ZAPOJIŤ SA do nášho prieskumu?

Pomôžte nám zozbierať čo najviac dát, aby sme mohli lepšie porozumieť potrebám mladým a posunúť naše služby a ich kvalitu vpred.

Dotazník je otvorený aj počas roka 2024, ak je vo vašom okolí mladý človek, stredoškolák alebo dospievajúci vo veku 16 – 23 rokov, budeme radi ak dotazník budete zdieľať aj vo vašom okolí.

Link na dotazník: EduCoach "Ako na rozhodnutia" dotazník

ĎAKUJEME ZA VÁŠ ČAS A ZÁUJEM

Na Vaše prípadné otázky a podnety radi odpovieme na contact@educoach.sk

Prieskum bol robený v roku 2023 dotazníkovou formou. Obsahuje19 otázok.  Podarilo sa zozbierať 110 respondentov, a ich vzorka bola vo vekovom rozmedzí 17-23 rokov.

„Ak vás zaujíma téma koučovania mládeže alebo koučovacieho prístupu na školách, radi vám povieme viac.“

Tím EduCoach

Kto sme?

My v EduCoach ponúkame profesionálny koučing priamo na pôde školy. Od študentov cez pedagógov, zborovne, riaditeľov a v konečnom dôsledku až po rodičov. Chceme sprístupniť kvalitný koučing a šíriť koučovacie myslenie na všetkých stredných školách, ktoré majú o to záujem, bez potreby študenta alebo pedagóga hlásiť sa do špeciálneho programu mimo školy.  Venujeme sa rozvoju študentov a zároveň pedagógov v rámci jednej školy. Naša schéma podpory: študent rastie a rozvíja sa – podporuje ho pedagóg vďaka nadobudnutým koučovacím zručnostiam a individuálnemu koučingu – obaja majú oporu vo vedení školy – škola prospieva ako celok a študenti a pedagógovia ako jednotlivci. Vďaka tomuto unikátnemu systemickému prístupu škola napreduje, rozvíja sa, stáva sa viac konkurencie schopnou, inovatívnou a pedagógovia, vedenie a študenti sa stávajú odolnejší a pripravenejší voči nepredvídaným okolnostiam rýchlo meniacej sa doby.