Vďaka Zdravej duše školy Nadácie Orange sme vzdelávali pedagógov v Piešťanoch a Seredi

Vďaka grantového programu Zdravá duša školy Nadácie Orange prinieslo občianske združenie EduCoach sériu workshopov a koučovací prístup 24 pedagógov z dvoch stredných škôl v Trnavskom samosprávnom kraji.

V grantovom programe Nadácie Orange Zdravá duša školy bol náš projekt pre pedagógov Buď sám sebe koučom – zmeň perspektívu na to, čo robíš každý deň, vyhodnotený ako 4. najlepší. Byť sám sebe koučom znamená uvedomiť si seba samého (ako to mám teraz) v  rámci situácií, ktoré zažívam, čo je v mojich rukách zmeniť (málokedy vieme zmeniť situáciu/okolnosť) a schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia (čo sa rozhodnem so situáciou urobiť, aké sú moje možnosti).

V našom projekte sme zapojili 2 štátne stredné školy v Trnavskom kraji – Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany a Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď. Na týchto gymnáziách čelia pedagógovia podobným problémom, ako na väčšine škôl na Slovensku, o čom hovorí aj prieskum Inštitútu Konvalinka - vyhorenie, vyčerpanie, neistota a nízka motivácia v dôsledku nedostatku uznania ich profesie, neustálych zmien pravidiel škôl počas fungovania školského roka počas pandémie a pracovnej preťaženosti, útokom rodičov atď.

Naším hlavným cieľom bola zmena postoja pedagóga v stresových situáciách a konfliktoch a budovanie odolnosti. Zároveň sme pedagógom ponúkli aj komunikačné a koučovacie techniky, ktoré vedia využiť v každodennej praxi, ako aj v súkromnom živote.

Aktivity projektu

Práca so stresom

Cez vzdelávacie ciele sme sa pozreli s pedagógmi na to, ako funguje mozog z pohľadu neurobiológie, keď zažívame stres. Porozumeli, čo pod kontrolou majú a čo nie. Na základe toho vedeli uchopiť svoje emócie a myšlienky a pozrieť sa na denno-denné situácie, ktoré ich stresujú, s odstupom. Natrénovali si, čo môžu s myšlienkami a emóciami urobiť, aby vedeli zmeniť postoj smerom, ako sa chcú cítiť a ako to chcú mať. Zároveň mali k dispozícii techniky, vďaka ktorým sa môžu sami dostať zo situácie, ktorá v nich vyvolala hnev.

Nenásilná komunikácia

Tento workshop bol pokračovaním workshopu o strese, pretože keď si uvedomili svoje myšlienky a emócie a zodpovednosť za nich a že vedia získať odstup, mohli sa začať učiť stratégiu, ako ďalej viesť komunikáciu. Nenásilná komunikácia Marschalla B. Rosenberga je koncept založený na empatickom počúvaní. Je založená na komunikačných zručnostiach, ktoré umožňujú vcítiť sa do druhého, pochopiť jeho postoje, zmýšľanie a pomáhajú vytvárať atmosféru porozumenia a jasných vzťahov.Cez uchopenie asertivity a natrénovanie JA jazyka sme sa s pedagógmi pozreli na 4 základné kroky nenásilnej komunikácie (pozorovanie, pocit, potreba, prosba) v praxi cez príklady a vlastné príbehy.

Koučovací prístup vo vzdelávaní

Tento workshop sme zamerali na priblíženie koučovacieho prístupu v školskom prostredí.  Pedagógovia si ukotvili vedomosti získané na predchádzajúcich workshopoch a zároveň získali koučovacie techniky, ktoré môžu využiť v praxi so študentmi, a tak zefektívniť vyučovací proces, ako aj podporiť žiakov v individuálnom rozvoji.

Učitelia mali príležitosť vytvoriť podporné skupinky buď v rámci svojej školy, ale s učiteľmi z druhej školy, aby sa mohli vzájomne inšpirovať.

Počas celého trvania projektu mali učitelia možnosť vyskúšať si individuálny profesionálny koučing na vlastnej koži, aby videli, akú silu majú koučovacie otázky pri hľadaní vlastnej motivácie a odpovedí na svoje dilemy.

Dopad projektu

Náš projekt má pozitívny dopad na zlepšenie psychickej pohody učiteľa, pretože rozvíja tému duševného zdravia a prispieva k budovaní psychickej odolnosti a psychohygieny pedagóga. To pozitívne ovplyvní jeho vyučovací proces, vzťahy so študentmi, kolegami, vedením školy a rodičmi. Učiteľ vie dať lepšiu kvalitu do vzdelávacieho procesu a vzťahov.

S našim projektom sme nadviazali na aktivity, ktoré už na pôde gymnázií v Seredi a Piešťanoch robíme – z oboch škôl máme zapojených do programu individuálneho koučovania študentov posledných ročníkov.

Čo si pedagógovia odniesli?

Podľa prieskumu si pedagógovia odniesli nové poznatky a skúsenosti, „aha“ uvedomenia, boli spokojní s vytvorením príjemnej a bezpečnej atmosféry na workshopoch a ukážkami spôsobu uvoľňovania stresu, konceptom a precvičovaním nenásilnej komunikácie a tvorbou koučovacích otázok. Väčšina z nich je motivovaná zaviesť nadobudnuté vedomosti do praxe. Videli sme, že pedagógovia majú záujem o vzdelávanie a budovanie duševného zdravia a pohody a to nie len u seba samých, ale aj u svojich študentoch v triedach a medzi sebou navzájom.

Kto sme?

My v EduCoach ponúkame profesionálny koučing priamo na pôde školy. Od študentov cez pedagógov, zborovne, riaditeľov a v konečnom dôsledku až po rodičov. Chceme sprístupniť kvalitný koučing a šíriť koučovacie myslenie na všetkých stredných školách, ktoré majú o to záujem, bez potreby študenta alebo pedagóga hlásiť sa do špeciálneho programu mimo školy.  Venujeme sa rozvoju študentov a zároveň pedagógov v rámci jednej školy. Naša schéma podpory: študent rastie a rozvíja sa – podporuje ho pedagóg vďaka nadobudnutým koučovacím zručnostiam a individuálnemu koučingu – obaja majú oporu vo vedení školy – škola prospieva ako celok a študenti a pedagógovia ako jednotlivci. Vďaka tomuto unikátnemu systemickému prístupu škola napreduje, rozvíja sa, stáva sa viac konkurencie schopnou, inovatívnou a pedagógovia, vedenie a študenti sa stávajú odolnejší a pripravenejší voči nepredvídaným okolnostiam rýchlo meniacej sa doby, ako je aj teraz pandémia Covid-19.