EduCoach o koučingu mládeže a ako môže kouč podporiť vášho tínedžera

Profesionálny koučing na pôde školy - čo si pod tým predstaviť?

My v EduCoach ponúkame profesionálny koučing priamo na pôde školy. Od študentov cez učiteľov, zborovne, riaditeľov a v konečnom dôsledku až po rodičov. Chceme sprístupniť kvalitný koučing na všetkých stredných školách, ktoré majú o to záujem bez potreby študenta alebo učiteľa hlásiť sa do špeciálneho programu mimo školy.  Venujeme sa rozvoju študentov a zároveň učiteľov v rámci jednej školy. Naša schéma podpory: študent rastie a rozvíja sa – podporuje ho učiteľ vďaka nadobudnutým koučovacím zručnostiam a individuálnemu koučingu – obaja majú oporu vo vedení školy – škola prospieva ako celok a študenti a učitelia ako jednotlivci. Vďaka tomuto unikátnemu systemickému prístupu škola napreduje, rozvíja sa, stáva sa viac konkurencie schopnou a inovatívnou. 

Zavedením koučovacieho prístupu na pôde školy sa ponúka študentovi rásť a rozvíjať sa v jeho prirodzenom prostredí kde trávi najviac času.  Pedagóg vďaka nadobudnutým koučovacím zručnostiam podporuje študenta počas formálneho vzdelávania. Tak ako súkromné spoločnosti aj škola ako celok má možnosť rásť a prospievať a poskytovať bezpečný priestor na rozvoj študenta a jeho sociálnych zručností o ktoré sa môže študent v dospelosti oprieť, či už v jeho osobnom alebo profesijnom živote.

V zahraničí je bežným javom že už na stredných školách pôsobia okrem školského psychológa aj kouči a kariérny poradcovia.  Niekedy sú tieto role aj spojené.   Koučing sa bežne používa ako výchovný nástroj aj priamo v školskom procese a je využívaný učiteľmi,  či v mimoškolskom prostredí v mládežníckych organizáciách a dokonca sa vyučuje aj ako predmet na vysokých školách.

Aké benefity má kariérový koučing? Čo všetko sa pri ňom využíva?

Ako rodičia hráte dôležitú úlohu pri príprave tínedžerov na ich budúcnosť. Chcete, aby boli plní elénua sebavedomí. Svojho tínedžera pripravíte na budúci úspech tým, že mu dáte zásadnú výhodu: možnosť jednoznačnej a správnej voľby na ceste jeho kariérou. 

Generačná priepasť existuje, a možno bude klopať aj na dvere vášho domova – najmä, ak ste rodičmi dospievajúceho tínedžera. Je pravdepodobné, že ste boli vo svojej rodičovskej role konfrontovaní s výrokom: „Ty proste nerozumieš!“ Toto obvinenie je časté.

A môže to byť pravda. Najmä pokiaľ ide o pomoc pri výbere kariéry pre vaše dieťa. Pochopenie rozdielov medzi faktormi, ktoré ovplyvnili vašu kariérnu cestu, a faktormi ovplyvňujúcimi skúsenosti vášho dieťaťa, môže pomôcť prekonať priepasť.

V minulosti boli staršie generácie skôr vedené zásadami či radami typu: „Hlavne, že máš prácu!“ alebo „Zarábaš peniaze, to stačí...“ Boli naučení nevyčleňovať sa zo systému.  

Mladí ľudia nechcú podliehať systému, skôr si kladú otázku: „Čo chcem?“  Je to komplikovaná a skutočne ťažká otázka.  

S koučom môžu tínedžeri zistiť, čo je pre nich najdôležitejšie, čo skutočne chcú robiť a kde chcú byť. Mladý človek cíti, že odpovede na zásadné životné otázky potrebuje vedieť  v čase, keď odchádza zo školy. Môžete počuť, ako tínedžer hovorí: „Každý odo mňa očakáva ...“ či „Mal by som to urobiť ...“, a nie „Chcem ...“  Rozhovor s koučom môže pomôcť mladému človeku povedať: „Skutočne to chcem urobiť!“ sebavedome, hrdo a bez pocitu viny.

Vďaka bohatej možnosti výberu, zvýšenej konkurencii a neistote okolo toho, ktorá kariéra je pre nich to pravé, sa mladí dospievajúci ľahko cítia ohromení. Táto úzkosť môže viesť k zlým rozhodnutiam, ktoré sa prejavia strateným časom, peniazmi a energiou. V skutočnosti si 1 z 3 stredoškolákov vyberie univerzitný odbor, ktorý nezodpovedá jeho záujmom a schopnostiam.

Kariérny koučing je dobré zvážiť, ak tínedžer

• cíti tlak na výber vysokej školy.

• sa porovnáva sa s  mnohými svojimi priateľmi, ktorí (ako sa zdá) vedia, čo chcú v živote robiť.

• rozmýšľa  nad hlavným predmetom štúdia.

• snaží sa nájsť jasný smer.

•predovšetkým myslí na čo najrýchlejší nástup do praxe po ukončení štúdia.

Čo ak sa váš tínedžer stále snaží prísť na to, aké povolanie ho osloví? 

O výbere možnej kariéry je dobré zaujímať sa už pred posledným ročníkom strednej školy. Má možnosť využiť konzultácie rozvoja svojich talentov, získať osobnostný profil, ktorý zhodnotí silné a slabé stránky a záujmy. Môže sa spojiť s profesionálmi v kariérovom poradenstve v potenciálnej oblasti, zúčastniť sa na stáži a prehliadať si pracovné ponuky. 

Kariérni kouči a poradcovia (či už súkromní, alebo školskí) môžu pomocou mnohých nástrojov  a rozhovorov pomôcť tínedžerovi pripraviť sa na efektívnu voľbu kariéry a nasmerovať ich správnym smerom.

Kouč môže tínedžerovi venovať individuálnu pozornosť a ponúka jedinečnú podporu šitú na mieru potrebám vášho tínedžera. Konečným cieľom kariérového koučingu je nájsť to najlepšie kariérne riešenie - kariéru, ktorá zodpovedá jedinečným schopnostiam, záujmom a skúsenostiam tínedžera.

V skutočnosti tento proces prináša oveľa viac. Kariérový koučing pomáha tínedžerom rozvíjať sebauvedomenie, ktoré presahuje to, čo si odnesú zo školy. V koučingu rozpoznávame mŕtve uhly     v ich „operačnom systéme“, ktoré sa prejavujú prokrastináciou alebo iným sebasabotačným správaním. Tým, že posvietime na tieto oblasti, môžeme pomôcť mladému dospievajúcemu získať sebadôveru, rozvinúť emočnú inteligenciu, vylepšiť jeho komunikačné schopnosti a zlepšiť študijné výsledky.“

Efektívne sú hodnotiace nástroje na identifikáciu typu osobnosti, schopností, ktoré už tínedžer má, alebo osobných silných stránok, ktoré by sa mohli prejaviť v kariérnych preferenciách. 

Čím skôr tínedžer začne tento proces, tým bude pripravenejší na rozhodovanie, o ktoré možnosti sa bude uchádzať, a ktoré nakoniec prijme.

Štatistiky  uvádzajú, že až 80 % dospelých trávi väčšinu svojho denného času prácou, ktorá ich nenapĺňa.  Radosť z toho, čo robíme, prispieva k našej celkovej pohode, produktivite a spokojnosti.

EduCoach oslávil 2. narodeniny!

Pozrite si video o tom, ako sa zo skromnej myšlienky stal jeden úžasný projekt. Naši super kouči s vami pozdieľajú, čo sa im na našich aktivitách najviac páči.

Ako sme vznikli?

Naše OZ EduCoach sme založili s nadšením pre koučing a jeho popularizovanie širšej verejnosti, najmä mladej generácii. Ako zakladateľky idei priniesť koučovací prístup do školstva, najmä teenagerom, sme sa stretli náhodou na koučovacom výcviku v koučovacej škole BCC (Business Coaching College). Každú z nás priviedli na výcvik vlastné pohnútky- obidve síce vychádzame z manažérskeho prostredia, ale úplne iných odvetví (Mirka z letectva a Peťa z HR). Avšak ako čas ukázal jedno sme mali už vtedy spoločné: zanietenie pre koučing.

Čas plynul, po výcviku sa naše cesty na chvíľu rozišli a obidve sme sa vrátili na naše manažérske a koučovacie cesty. Výhodou bolo, že sme pracovali blízko seba a kde tu bola príležitosť na pracovnú kávičku, či obed a rozprávanie zážitkov ako je koučing prospešný a čo všetko sa s ním dá! V tom čase sme obidve mali blízko k výchove detí - Peťa snažiac sa uplatniť koučovací prístup doma v rodine a Mirka priniesť koučing mamičkám vo svojom okolí. Túžba predávať informácie kvalitne a profesionálne nás spoločne zaviedla na výlet do Prahy, kde toho času Kanadská koučovacia škola (Erickson Coaching International) organizovala výcvik Rodič ako Kouč a to hneď pod vedením zakladateľky tejto školy Merylin Atkinson. Túto úžasnú príležitosť sme si nemohli nenechať ujsť.  

Výcvik a prístup nás natoľko očaril, že pri ďalšej kávičke v Bratislave vznikol náš nápad priniesť koučing našej mládeži - tam sme videli najväčší potenciál ako podporiť ďalšiu generáciu na ich ceste životom. Obidve sme snívali o tom, že mať takú príležitosť v našom veku, možno by veci boli inak, možno nie, ale určite by sme ju využili. A mali sme nápad! Vedeli sme, že teenageri sú tí ktorým chceme pomôcť zvládnuť výzvy ich prechodu dospievajúcich k dospelým prostredníctvom koučovania.  

Nápad vznikol rýchlo, meno a logo ešte rýchlejšie . Do týždňa bol koncept hotový a odhodlane sme oslovili stredné školy, kde sa náša vízia - aby každý teenager mal možnosť zažiť koučing na vlastnej koži – stal realitou.

Jedinečné potreby nášho publika nás neustále inšpirujú k zamysleniu ako náš projekt zlepšiť a posunúť ďalej. Aktualizujeme naše služby a rozširujeme koncept od študentov k učiteľom a taktiež rodičom, pretože všetky tieto zložky kreujú našu mládež